Tuotteistaminen

Medical device - Biological (safety) evaluation

Lataa

Tuotteistaminen

7.5. Toksikokineettisestä tutkimuksesta

Toksikokineettiset tutkimukset tähtäävät tiedonsaantiin siitä, miten testiaine käyttäytyy elimistössä. Usein suoritetaan ns. ADME-tutkimukset, tai osa niistä (ADME = Absoption eli imeytyminen, Distribution eli jakaantuminen, Metabolia eli muuttuminen ja Excretio eli eliminaatio).. Näillä tutkimuksilla hankitaan tietoa, paitsi itse testiaineen varsinaisesta käyttäytymisestä, myös tietoja, joita tarvitaan arvioitaessa muiden in vivo -tutkimusten suhdetta toisiinsa, sekä suunniteltaessa in vivo -tutkimuksia ajallisesti oikein suoritettaviksi esim. annostelufrekvenssin ja annostason osalta tai näytteenottoajankohtia varten. Tutkimuksissa selvitetään testiaineen jakaantumista erilaisiin kehon jakaantumistiloihin ja kudoksiin (elimiin) ja tämän jakaantumisen nopeutta, sekä mahdollista testiaineen sitoutumista kohdekudoksiin ja -molekyyleihin kuten plasman proteiineihin ja erilaisiin reseptoreihin. Tutkimuksissa selvitetään myös testiaineen mahdolliset muuttumiset (metabolia) elimistön entsyymitoiminnan seurauksena ja näiden metaboliittien vaikutukset elimistöön. Osa tutkimuksista tarkastelee testiaineen ja metaboliittien poistumista elimistöstä. Tutkimukset on hyvä tehdä testiaineella sellaisenaan, mutta myös uutteiden käyttö on monesti perusteltua ja antaa selkeää tietoa ja mahdollistaa joskus annosvasteisen tutkimuksen paremmin kuin esim. kiinteillä aineilla. Hajoamistuotteiden testaus on myös osa kineettistä tutkimusta.

Resorboituvan implantin osalta kinetiikalla voidaan tarkoittaa pelkästään materiaalin resorboitumisnopeutta esim. suhteessa massaan tai pinta-alaan tms. in vivo olosuhteissa sekä resorboituneen aineen käyttäytymistä elimistössä. Tällöin sekoittuvat toisiinsa tutkimukset testiaineen hajoamisesta ja kinetiikasta.

Toksikokineettisistä tutkimuksista ei ole mitään tarkempaa suositusta miten ne suoritetaan koska suunnitelmat ja tutkimukset pitää tehdä tapauskohtaisesti. Useinmiten kyseessä on useampi tutkimus, joissa kaikissa testiaineen bioanalytiikka eli testiaineen pitoisuuden määrittäminen verestä tai kudoksesta on keskeisessä roolissa. ISO 10933 - 16 ohjeessa annetaan yleisiä suuntaviivija toksikokinetiikan tutkimiselle. Tässä tutkimuksen vaiheessa onkin syytä kääntyä farmakokinetiikan ja toksikologian asiantuntijoiden puoleen oikeiden ratkaisujen tekemiseksi. ISO 10933 - 16 ohjeessa mainitaan että kineettiset tutkimukset on syytä suorittaa silloin kun
- materiaali on resorboituvaa
- kun materiaali on biohajoavaa tai siinä esiintyy huomattavaa korroosiota tai uuttuvia aineosia kulkeutuu elimistöön ja materiaali on jatkuvassa kontaktissa elimistöön
huomattavia määriä mahdollisesti toksisia tai reaktiivisia aineita irtoaa materiaalista elimistöön

Kineettisiä tutkimuksia taas ei välttämättä tarvita silloin kun
- vapautuvien aineiden tai materiaalin määrät on voitu todeta niin pieniksi ettei niillä ole haitallisia vaikutuksia aikaisemmin toidetun kliinisen käytön perusteella
- vapautuvista aineista jo on tarpeeksi relevanttia toksikologista ja toksikokineettista aineistoa